HİTİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ve YARARLANILACAK KİTAPLAR

 

 

I. YARIYIL

 

Matematik I (4+0) 4:

Konikler, sayılar, mutlak değer, tamdeğer. Eşitsizlikler. Fonksiyon kavramı. Bazı özel fonksiyonlar. Bazı pratik çizimler. Trigonometrik fonksiyonlar. Ters trigonometrik fonksiyonlar. Üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Hiperbolik fonksiyonlar ve tersleri. Limit, tek taraflı limitler. Bazı trigonometrik limitler. Süreklilik. Kapalı aralıkta sürekli fonksiyonların özellikleri (Ara değer teoremi, Bolzano Teoremi, yerel maksimum, minimum). Türev kavramı. Türev almada genel kurallar. Ters fonksiyonun türevi. Trigonometrik, ters trigonometrik fonksiyonların türevi. Logaritma fonksiyonunun türevi. Üstel fonksiyonunun türevi. Logaritmik türev alma. Hiperbolik, ters hiperbolik fonksiyonların türevi. Parametrik fonksiyonların türevi. Kapalı fonksiyonların türevi. Yüksek basamaktan türev. Türevin geometrik anlamı. Maksimum, minimum (Artan, azalan fonksiyon, yerel ekstremumlar için 1. Türev testi, Fermat teoremi, 2. Türev testi). Maksimum minimum problemleri. Türev ile ilgili teoremler (Rolle, ortalama değer, genelleştirilmiş ortalama değer teoremleri). Konveks fonksiyonlar (konkavlık, büküm). Belirsiz şekiller (L'Hospital kuralı). Asimptotlar. Eğri çizimleri. Parametrik gösterimler. Diferansiyel kavramı. Belirsiz integral (antitürev kavramı). İntegral alma yöntemleri (değişken değiştirme, kısmi integrasyon). İndirgeme bağıntıları. Basit kesirlere ayırma. Trigonometrik integraller. İrrasyonel fonksiyonların integrasyonu.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Kalkülüs, James STEWART

Yüksek Matematik-I, A.KARADENİZ

Yüksek Matematik Problemleri, (Mir) V.P. Minorsky

 

Fizik I (3+2) 4:

Fizik ve ölçme. Vektörler. Tek boyutta hareket. İki boyutta hareket. Hareket kanunları. Dairesel hareket ve Newton kanunlarının uygulaması. İş ve enerji. Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu. Çizgisel momentum ve çarpışmalar.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Serway, Beichner,  Fizik-II, Palme Yayıncılık

Fishbane, Gasiorowicz, Thornton, Temel Fizik-II Arkadaş Yayınları

Fundamentals of Physics-1, John Wiley&Sons, 1981

 

Genel Kimya (3+0) 3:

Giriş, kimyasal hesaplamalar, Atomun yapısı, Periyotlu dizge, Atom çekirdeğinin yapısı, Kimyasal bağlar, Gazlar, Sıvılar ve hal değişimleri, Katılar.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Chemistry: Main Approach, Tunalı, N.K., Aras N.K., 13th ed., Başarı Publishing

Genel Kimya Petrucci, R.H., Harword, W.S., Palme Publishing, 6 th ed.

Chemistry: A conceptual Approach, Mortimer, C.E., forth edition, New York

 

Bilgisayar Destekli Teknik Resim I (1+1) 1.5:

Bilgisayar destekli teknik resime giriş. Geometrik çizimler. Dik izdüşüm esasları, üç boyutlu modellerden esas görünüşlerin çıkarılışı. Temel imalat işlemleri ve standart özellikler için çözüm teknikleri. İki esas görünüşten üçüncü görünüşü çıkarmak, serbest elle çizim teknikleri. Üç boyutlu çizim teknikleri; basit şekiller, eğik yüzeyler, aykırı yüzeyler. Ölçülendirme esasları. Kesit almanın esasları; tam, yarım kesitler, geleneksel uygulamalar. Vidalar, vidalı elemanlar.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş (2+0) 2:

Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin çalışma alanları, tarihsel gelişimi ve alana katkıda bulunmuş bilim insanları hakkında genel bilgi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında kullanılan araç ve yöntemler hakkında bilgi. Elektrik mühendislerinin diğer bilim dalları ve mühendislik alanlarıyla etkileşimi. Mühendislik etiği. Deneyimli mühendislerden bilgi aktarımı.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Uğur Arifoğlu, Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin Temelleri-I, Alfa, 2008

Uğur Arifoğlu, Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin Temelleri-II, Alfa, 2007

H E Bayrakçı, Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin Temelleri, Vipaş, 1998

 

Algoritma ve Programlamaya Giriş (2+0) 2:

Programlamaya giriş. Algoritmalar ve akış diyagramları. C dilinin yapısı ve özellikleri. C dilinde tanımlı değişkenler, operatörler, işlem öncelikleri. Temel giriş/çıkış fonksiyonları. Şart ifadeleri (if, if-else, switch). Şart ifadeleri ve örnek programlar. Döngüler (for, while, do-while), break, continue, goto deyimleri. Diziler. Matris işlemleri. Karakter dizileri. C dilinde tanımlı kütüphane fonksiyonları.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

R. Çölkesen. İşte C. Beta yayınları, İstanbul. 1998

M. Çoban. Bütün Yönleriyle Turbo C. Türmen yayınları, İstanbul. 1994

B. Bayburan. Microsoft Standart C, Beta yayınları, İstanbul, 1991

 

Türk Dili I (2+0) 2:

Dil ve önemi, dillerin doğuşu, dillerin sınıflandırılması, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, tarihi gelişimi ve yayılma alanları, kompozisyon bilgileri, kompozisyonda konu seçimi, plan ve sınıflandırılması, imla kuralları, dilekçe ve iş mektupları. Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, yapı bakımından kelimeler.

Ders Kitabı:

ERGİN Muharrem, Üniversiteler İçin Türk Dili

Yardımcı Ders Kitapları:

Korkmaz Z, Akalin M, Ercilasun A, Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri

Yavuz K, Yetiş K, Birinci N, Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri

Paçacioğlu B, Türk Dili Dersleri- İmlâ Kılavuzu

 

Yabancı Dil I (2+0) 2:

Greetings, names and ages, Numbers, Days, months and seasons, What time is it? Present Continuous Tense, The Simple Present Tense, Can/Can't Abilities and inabilities, Obligations, Possessions: have/has got, How much...? How many ...?, Prepositions of place.

Ders Kitabı:

Antonia Clare, JJ Wilson, Simon Greenall, Language To Go- Upper Intermediate Student's Book/Workbook

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2:

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve İnkılâp kavramı. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler. Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Trablusgarb Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı. Mondros Ateşkes Antlaşması. İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Milli Mücadele için ilk adım, kongreler yoluyla teşkilatlanma: Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri. Kuva-yi Milliye ve Misak-ı Milli. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklâl Savaşı'nın yönetimini ele alması. Sevr Antlaşması. Sakarya Zaferi’ne kadar siyasi olaylar. Sakarya Savaşı’na kadar askeri gelişmeler. Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz. Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Çeşitli akademisyenlerin yazdıkları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi kitapları, o dönemin içinde olanların hatıralarının yanı sıra Atatürk'ün Büyük Nutuk'u.

 

 

II. YARIYIL

 

Matematik II (3+2) 4:

Belirsiz integral: Anti-türev kavramı ve integral alma yöntemleri. Belirli İntegral (tanımı, İntegral hesabın temel teoremi, İntegralların türevi, Ortalama değer teoremi. İntegrallerin uygulamaları (Alan hesabı), Parametrik denklemleri verilen eğrilerin sınırladığı bölgelerin alanı. Kesit, kabuk ve disk yöntemi ile hacim hesabı. Eğri uzunluğu hesabı, yüzey alanın hesabı. Genelleştirilmiş integraller (1. ve 2. çeşit genelleştirilmiş integraller). Birinci çeşit genelleştirilmiş integraller için yakınsaklık testleri. İkinci çeşit genelleştirilmiş integraller için yakınsaklık testleri. Kutupsal koordinatlar. Kutupsal koordinatlarda eğri çizimi. Kutupsal koordinatlarda alan hesabı. Kutupsal koordinatlarda yay uzunluğu hesabı. Diziler. Dizilerin yakınsaklığı. Seriler. Pozitif terimli seriler için yakınsaklık testleri (karşılaştırma, integral, limit, oran, kök testleri). Alterne seriler, Kuvvet serileri. Taylor serileri, Matrisler, Determinantlar ve Lineer Denklem sistemlerinin çözümleri.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Kalkülüs, James STEWART

Yüksek Matematik-I A.KARADENİZ

Yüksek Matematik problemleri (Mir) V.P. Minorsky

 

Fizik II (3+2) 4:

Elektrik alanlar, Gauss Kanunu, Elektrik potansiyeli, Sığa ve dielektrik, Akım ve direnç, Doğru akım devreleri, Manyetik alanlar ve Manyetik alan kaynakları.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Serway, Beichner, Fizik-II, Palme Yayıncılık

Fishbane, Gasiorowicz, Thornton, Temel Fizik-II, Arkadaş Yayınları

Fundamentals of Physics-1, John Wiley&Sons, 1981

 

Malzeme Bilgisi (2+0) 2:

İletken ve yalıtkan maddeler. Havai hat iletkenleri ve yeraltı kabloları. Direnç, özdirenç, iletkenlik ve öz iletkenlik. İletken ve kabloların akım taşıma değerinin hesabı. Kablolarda ısınma. Sigortalar. İzolatörler. İç tesisat bilgisi ve kullanılan borular, izole iletkenler ve devreler. Anahtarlar ve tesisat şekilleri. Aydınlatma armatürleri. Sayaçlar. Elektrik tesislerinde temel güvenlik.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Devre Teorisine Giriş (1+2) 2:

Temel yarı iletken kavramı. Fiziksel elektronik, P-N diyotların fiziksel özellikleri. İki taşıyıcılı eklem transistörleri (BJT). Alan etkili transistörler (FET). Transistör besleme ve küçük sinyal modelleri.Tek eklemli transistörler (UJT). P-N-P-N anahtarlama devreleri, Negatif rezistans mikrodalga devreleri. Lazerler. SPICE kullanarak elektronik devrelerin analizi.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Nilsson, J.W., Riedel, A.R., "Electric Circuits", Addison-Wesley

Johnson, D., E., Johnson, J. R., Hilburn, J.L., " Electric Circuit Analysis", Prentice-Hall

Hayt, W.H.," Engineering Circuit Analysis", M.C. Graw Hill

 

Programlama (1+2) 2:

Problem çözme, Algoritma geliştirme ve akış diyagramları, Programlamanın temel kavramları, C++ dilinin tarihçesi ve temel kavramları; sözcüksel elementler (anahtar kelimeler, sabitler), Operatörler ve ifadeler, Görsel programlama araçları, Nesne tabanlı programlama ortamları, Göstericiler, Kontrol deyimleri, nesne yönelimli programlama kavramları.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

R. Çölkesen. İşte C. Beta yayınları, İstanbul, 1998

M. Çoban. Bütün Yönleriyle Turbo C. Türmen yayınları, İstanbul, 1994

B. Bayburan. Microsoft Standart C, Beta yayınları, İstanbul, 1991

 

Türk Dili II (2+0) 2:

İsim ve fiil çekim ekleri. Anlam ve görev bakımından kelimeler. Cümle ve cümlenin unsurları. Anlatım biçimleri. Hikâye, hatıra, günlük, sohbet, deneme, fıkra, tenkit, makale, konferans, bilimsel yazıların hazırlanışı.

Ders Kitabı:

ERGİN Muharrem,Üniversiteler İçin Türk Dili

Yardımcı Ders Kitapları:

Korkmaz Z, Akalin M, Ercilasun A, Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri

Yavuz K, Yetiş K, Birinci N, Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri

Paçacioğlu B, Türk Dili Dersleri- İmlâ Kılavuzu

 

Yabancı Dil (2+0) 2:

Comparisons with adjectives and adverbs, Be going to, The Present Perfect Tense, Have you ever ...?, How long ...?, since, for, enough, too, The Past Continuous Tense, When ..., While ..., The Simple Future Tense, If clauses, Reported Speech, The Passive Voice.

Ders Kitabı:

Language To Go- Upper Intermediate Student's Book/Workbook, Antonia Clare, JJ Wilson, Simon Greenall (LONGMAN-PEARSON)

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2+0) 2:

Türk İnkılâbının stratejisi. Siyasal alanda yapılan inkılâplar: Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun Dönemi. Hukuk alanında yapılan inkılâplar. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar. İktisâdi alanda yapılan inkılâplar. Çok partili hayata geçme denemesi ve bazı iç siyasi olaylar. Sosyal ve toplumsal alanda yapılan inkılâplar. Atatürk dönemi Türk dış politikası. 1923-1932 yılları arası Türk dış politikası. 1932-1938 yılları arasında Türk dış politikası. Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılâpçılık.

Ders Kitabı:

Yahya Akyüz, Ergün Aybars, Utkan Kacatürk; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,I-II C, YÖK Yayınları, Ankara, 1997

Yardımcı Ders Kitapları:

Mehmet Alpargu, İsmail Özçelik, Nuri Yavuz; Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi, Ankara, 2001

Ergün Aybars: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir, 1984

 

Lineer Cebir (2+0) 2:

Mühendislikte ve diğer uygulamalı bilimlerde kullanılan matris cebri ve vektör uzaylarını öğretmek. Matris cebirine giriş, Matrislerde toplama ve çarpma, Bazı özel matrisler, Bir kare matrisin transpozesi, Uygulaması, Determinantlar ve özellikleri, Laplace açılımı, Bir matrisin rankı ve Denk matrisler. Ek matris, bir matrisin tersi, Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri, Vektörler, Lineer bağımlılık ve Lineer bağımsızlık, Bir matrisin özdeğerleri ve özvektörleri, Cayley-Hamilton Teoremi

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Kalkülüs, James STEWART

Yüksek Matematik-I A.KARADENİZ

Yüksek Matematik Problemleri (Mir) V.P. Minorsky

 

 

III. YARIYIL

 

Devre Analizi I (3+0) 3:

Temel kavramla, çevre ve düğüm yöntemleri, devre teoremleri, enerji ve güç kavramları. Anahtarlama fonksiyonları. Birinci ve ikici mertebeden devrelerde doğal ve kalıcı tepkiler. Çok çevreli ve çok düğümlü devrelerde dinamik tepki. Durum denklemleri.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Nilsson, J.W., Riedel, A.R., "Electric Circuits", Addison-Wesley

Johnson, D., E., Johnson, J. R., Hilburn, J.L., " Electric Circuit Analysis", Prentice-Hall

Hayt, W.H.," Engineering Circuit Analysis", M.C. Graw Hill

 

Manyetik Alan Teorisi I (2+0) 2:

Vektör analizinin gözden geçirilmesi. Boşluk ve madde içindeki elektrostatik alanlar. Elektrostatik problemlerin çözüm yöntemleri. Elektrostatik alan içindeki enerji ve kuvvetler. Elektrik akımı ve iletkenler.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Field and Wave Electromagnetics by David Cheng, Addison-Wesley Publishing Company

Electromagnetic Theory by David J. Griffiths

Mühendislik Elektromagnetiğinin Temelleri, Prof. Dr. Selim Şeker, Prof. Dr. Osman Çerezci, Saray Bilimsel Yayıncılık

Elektromanyetik, Joseph A. Edminister, Schaum’s Outlines, çevirenler: Dr. M. Timur Aydemir, Dr. Erkan Afacan, Dr. K. Cem Nakiboğlu, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000

 

C Programlama Dili (1+2) 2:

Nesneler, fonksiyonlar, operatörler, kontrol deyimleri, döngüler, diziler, göstericiler, dinamik bellek yöntemi, yapılar.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

R. Çölkesen. İşte C. Beta yayınları, İstanbul, 1998

M. Çoban. Bütün Yönleriyle Turbo C. Türmen yayınları, İstanbul, 1994

B. Bayburan. Microsoft Standart C, Beta yayınları, İstanbul, 1991

 

Ölçme ve Kontrol (2+0) 2:

Boyut ve açı ölçümünde kullanılan hassas ölçü ve kontrol aletlerini tanıyabilme ve kullanabilme, dolaylı ve mukayeseli ölçüm tekniklerini uygulayabilme, alıştırma cinsine göre toleransları belirleyebilme öğrenilen ölçme tekniklerinden faydalanarak bazı karmaşık parçaları boyutlandırabilme, vida ve dişli özelliklerini ölçebilme.

Ders Kitabı:

Halit PASTACI, Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri, Yıldız Ü.

Yardımcı Ders Kitapları:

Ölçme Tekniği - Sefa Akpınar, K.T.Ü.

Ölçme Tekniği - Hasan ÖNAL, İ.T.Ü.

Ölçme Tekniği: Telemetri

 

Güç Sistemleri Analizi (2+0) 2:

Güç sistemlerine giriş. İletim hat parametreleri; endüktans ve kapasitans. Kısa, orta ve uzun hat modelleri ve akım-gerilim ilişkileri. Transformatör ve generatörlerin elektriksel karakteristikleri. Per-Unit sistem. Güç sistemlerinin modellenmesi. Simetrik kısa devre analizi. Kesici seçimi.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Grainger, J.J. & Stevenson W.D., Jr. (1994) Power System Analysis, McGraw-Hill, Inc

 

İstatistik (2+0) 2:

Temel kavramlar, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, indeksler, olasılık, tesadüfi değişkenler, bazı olasılık dağılımları, istatistiksel tahmin, tek yığın parametresi için hipotez testi, korelasyon ve basit doğrusal regresyon.

Ders Kitabı:

Semra Oral Erbaş, Olasılık ve İstatistik, Gazi Yayınevi, 2007

Yardımcı Ders Kitapları:

Probability and Random Processes With Applications to Signal Processing, Henry Stark and John W. Woods, Prentice Hall, 2002

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (2+0) 2:

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Gelişimi; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Önemi; İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri; İş Kazalarına ve İşçi Sağlığı Sorunlarına Karşı Alınabilecek Önlemler; Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Genel Görünümü; İş Güvenliği Hakkının Ortaya Çıkışı; İşverenin İşçiyi Gözetme Borcunun Hukuki Dayanağı; İşverenin Sorumluluğunun Kaynakları ve Sorumluluk Türleri; İşverenin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği; İşverenin Sorumluluğunun Koşulları ve Bunun Diğer Sorumluluk Halleriyle Karşılaştırılması; İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Maddi Tazminat Davaları; İşçinin Ölümü Halinde Destekten Yoksun Kalma Tazminatı; İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Manevi Tazminat Davaları; İş Güvenliği Tedbirlerini Almayan İşverenlere Uygulanacak Kamu Hukuku Yaptırımları; Türkiye'de İş Güvenliği Denetiminin Örgüt Yapısı; Türkiye'de İş Güvenliği Denetiminin Uygulanışı.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Teknik Olmayan Seçmeli I (2+0) 2:

Aşağıda ismi ve içeriği verilen derslerden birisi öğrenci tarafından seçilir.

Dersler: Pazarlama, Kamu Personel Yönetimi, İşletme Bilimine Giriş, İktisada Giriş, Davranış Bilimleri.

 

Pazarlama (2+0) 2:

Pazarlama kavramı, mal ve hizmet kavramı, tüketim malları ve endüstriyel mallar sınıflandırılması, mamul karmasının pazarlama karması içindeki yeri. Marka ve markaya ilişkin kararlar, fiyat ve fiyatın pazarlama açısından kapsamı, yer ve dağıtım kanallarına ilişkin ilkeler, dağıtım fonksiyonunu yerine getiren aracılar ve özellikleri. Satış arttırma çabaları.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Kamu Personel Yönetimi (2+0) 2:

Kamu personel yönetimi nedir? Personel yönetiminin genel ilkeleri, personel yönetimine farklı kuramsal bakışlar. Kamu görevlisi kimdir? Emeklilik sistemi, kamu personelinin örgütlenmesi, kamu personel sisteminin yönetimi, değerlendirme: başarı ve sicil, ücretlendirme, liyakat ve kayırma sistemleri, iş sınıflandırması, istihdam türleri, hukuksal çerçeve, kariyer sistemleri.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

İşletme Bilimine Giriş (2+0) 2:

İşletme ve yönetim biliminin evrimi, işletme ve çevresiyle ilişkileri, işletmeler arası birleşme ve anlaşmalar, işletmelerin hukuki şekilleri, işletmelerin kuruluşu ile ilgili konular, yönetim fonksiyonları, örgüt teorisinin konu ve kavramları.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

İktisada Giriş (2+0) 2:

İktisadın temel kavramları, mikro-makro iktisat ayırımı, iktisatta farklı yaklaşımların tanıtımı, mikro iktisadın temel kavramları, farklı piyasa türleri, tam rekabet, monopol, monopolcu rekabet (oligopol), arz-talep, arz ve talep esneklikleri, tüketici ve üretici dengesi, maliyet kavramlarının incelenmesi.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Davranış Bilimleri (2+0) 2:

İnsanın örgütlerde bireysel ve grup içi davranışları, bireyin özellikleri, davranışları, örgütte oynadığı roller, grup oluşumları ve grup davranışları, bireysel öğrenme ve özendirme kuramları, liderlik yaklaşımları, bireysel ve grupsal karar alma yöntemleri, gücün kazanılması ve kullanılması, bireyler arası iletişim ve çatışma yöntemi ile çatışmaları çözüm yolları.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

 

IV. YARIYIL

 

Devre Analizi II (3+0) 3:

Temel kavramlar, çevre ve düğüm yöntemleri, devre teoremleri, enerji ve güç kavramları. Anahtarlama fonksiyonları. Birinci ve ikici mertebeden devrelerde doğal ve kalıcı tepkiler. Çok çevreli ve çok düğümlü devrelerde dinamik tepki. Durum denklemleri.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Nilsson, J.W., Riedel, A.R., "Electric Circuits", Addison-Wesley

Johnson, D., E., Johnson, J. R., Hilburn, J.L., " Electric Circuit Analysis", Prentice-Hall

Hayt, W.H.," Engineering Circuit Analysis", M.C. Graw Hill

 

Elektromanyetik Alan Teorisi II (2+0) 2:

Boşlukta ve maddelerde statik manyetik alan. Manyetik alan problemlerinin çözüm yöntemleri. Maddenin manyetik özellikleri. Zamana bağlı olarak yavaş değişen manyetik alanlar. Devre ve alan teorisi arasındaki ilişki. Maxwell denklemlerine giriş.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Field and Wave Electromagnetics by David Cheng, Addison-Wesley Publishing Company

Electromagnetic Theory by David J. Griffiths

Mühendislik Elektromagnetiğinin Temelleri, Prof. Dr. Selim Şeker, Prof. Dr. Osman Çerezci, Saray Bilimsel yayıncılık

Elektromanyetik, Joseph A. Edminister, Schaum’s Outlines, çevirenler: Dr. M. Timur Aydemir, Dr. Erkan Afacan, Dr. K. Cem Nakiboğlu, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000

 

Mekanik (2+0) 2:

Vektörler ve vektör işlemleri, Nenton yasaları çarpışmalar ve enerjinin korunumu, Galileo ve Lorenzt dönüşümleri, iş ve enerji, korunumlu kuvvetler, kütle merkezleri ve açısal momentum, zorla salınımlar ve sönümlü harmonik hareket, görelilik kavramı.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Devreler ve Sistemler Lab. (0+2) 1:

BJT’nin küçük işaret parametreleri; re, r ve hybrid eşdeğer devreleri. Ortak emiterli (OE), OB ve OK’lü kuvvetlendiriciler; kaskat, kaskod ve darlington devreleri. BJT’nin yüksek frekanstaki (YF) davranışı. JFET ve MOSFET’in yapısı çalışması, özeğrileri. Ortak kaynaklı ve OA’lı FET’in AF ve YF’ta incelenmesi. Bir kuvvetlendiricinin frekans cevabı. Geribesleme kavramı ve geribeslemeli kuvvetlendiricilerin incelenmesi. Geribeslemeli kuvvetlendiricilerde kararlılık, sinüsoidal osilatörler ve çeşitleri.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Nilsson, J.W., Riedel, A.R., "Electric Circuits", Addison-Wesley

Johnson, D., E., Johnson, J. R., Hilburn, J.L., " Electric Circuit Analysis", Prentice-Hall

Hayt, W.H.," Engineering Circuit Analysis", M.C. Graw Hill

 

Temel Elektronik (2+0) 2:

Elektronik devreler ve sistemler-1, Elektronik devreler ve sistemler-2,. Karno haritaları, Kod çözücüler, Kodlayıcılar, Veri seçiciler, Veri dağıtıcılar, Aritmetik devreler, Multivibratörler, Flip Floplar, Flip Floplarla devre tasarımı, Sayıcılar, Kaydediciler, Dijital/Analog, Analog/Dijital Çeviriciler konularını içermektedir.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Diferansiyel Denklemler (2+2) 3:

Diferansiyel denklem sistemleri. Seri çözümler: Legendre ve Bessel denklemleri. Laplace transformu. Fourier Serilerine giriş. Kısmi diferansiyel denklemlere giriş ve değişkenlerine ayırma yöntemi. Birinci dereceden diferansiyel denklemler: Tam diferansiyel denklemler, integral çarpanı, lineer diferansiyel denklemler, elektrik devreleri, eğri aileleri, yaklaşık çözümler, çözümlerin varlık ve tekliği. Lineer diferansiyel denklemler: Homojen lineer denklemler, sabit katsayılı denklemler, başlangıç değer problemleri, diferansiyel operatör, serbest osilasyon, homojen olmayan denklemler, belirsiz katsayılar yöntemi, elektrik devreleri , parametrelerin değişimi yöntemi.

Ders Kitabı:

Ders Notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Ross, S. L., “Differantial Equations”, John Wiley, 1974
Türker, E. S., “Diferensiyel Denklemler” , Değişim Yayınları, 2001
Aydın, M., “Diferensiyel Denklemler ve Uygulamaları”, Barış Yayınları, 1999

 

Nümerik Analiz (2+0) 2:

Nümerik hata analizi. Denklem köklerinin bulunması. Doğrusal denklem sistemleri. Eğri uydurulması. İnterpolasyon. Sayısal türev ve integrasyon. Adi diferansiyel denklemlerin çözümleri. Özdeğer ve özvektörler.

Ders Kitabı:

Ders Notları

 

Teknik Olmayan Seçmeli II (2+0) 2:

Aşağıda ismi ve içeriği verilen derslerden birisi öğrenci tarafından seçilir.

Dersler: Halkla İlişkiler, İş Hukuku, Yönetim Bilimi, Çevre Mevzuatı, Bilim Felsefesi.

 

Halkla İlişkiler (2+0) 2:

Halkla İlişkilerin Tanımı ve Halkla İlişkiler Karması; Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi; Halkla İlişkilerde Temel İlkeler ve Etik Yaklaşımı; Halkla İlişkilerde Hedef Kitle; Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Örgütlenmesi; Kurum İçi ve Dışı Halkla İlişkiler; Halkla İlişkilerde Araştırma; Halkla İlişkilerde Planlama; Halkla İlişkilerde Yürütme; Halkla İlişkilerde Değerleme ve Denetim; Halkla İlişkilerde kullanılan İletişim Araçları; Halkla İlişkilerde Sunuş Teknikleri; Halkla İlişkilerde Türkiye'deki Uygulamalardan Örnekler.

Ders Kitabı:

Ders Notları

 

İş Hukuku (2+0) 2:

İş hukukunun tanımı, özellikleri, temel kavramları, hizmet akdi ve hukuki niteliği, hizmet akdinden doğan borçlar, hizmet akdinin sona ermesi, kıdem tazminatı, işin düzenlenmesi toplu iş sözleşmesi özellikleri, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi, toplu hak ve menfaat uyuşmazlıkları, grev ve lokavtın tanımı ve unsurları, sendika ve konfederasyonunun tanımı, kuruluşu, organları, üyelik ve üyelik hakları.

Ders Kitabı:

Ders Notları

 

Yönetim Bilimi (2+0) 2:

Yönetim biliminin tanımı, teorisi, kapsamı ve uygulama alanı hakkında genel bilgi.

Ders Kitabı:

Ders Notları

 

Çevre Mevzuatı (2+0) 2:

Ulusal ve küresel düzeyde genel çevre sorunlarının tespiti, tanımlanması, kavramsallaştırma. Mevcut idari örgütlenme içinde çevre yönetiminin kurumsal ve hukuki çerçevesi. AB çevre hukuku ve yatay mevzuat. Uluslararası sözleşmeler bağlamında Türkiye’de uygulama sorunları. Gelecek tartışmaları.

Ders Kitabı:

Ders Notları

 

Bilim Felsefesi (2+0) 2:

Bilimin Önemi ve Tanımı. Bilim, Ortak Duyu, Din ve Felsefe, Formel Disiplinler; Bilim ve Dil; Bilimsel Yöntem: Kapsam ve Sınırları, Farklı Yorumlamalar; Olguya Gitme Yolları: Gözlem ve Deney, Ölçmenin Mantıksal Yapısı, Bilimsel Açıklama, Bilimsel Yasa Kavramı, Hipotez Doğrulama, Bilimde Nedensellik İlkesi, Bilimsel Teorinin Yapı ve İşlevleri, Bilimin İnsancıl Sorunları, Bilim Adamının Sorumluluğu, Bilim ve Hümanizma.

Ders Kitabı:

Ders Notları

 

 

V. YARIYIL

 

Doğrusal Kontrol Sistemleri (3+0) 3:

Modern Kontrol Teorisine Giriş; Sistemin Durum Uzayında İfadesi; Durum Değişkeni, Durum Uzayı ve Denklemlerin Durum Uzayı Formu; Koordinat Dönüşümleri; Özdeğerler ve Özvektörler; Kanonik Formlar ve Bağımsız Sistemler; Sistemin Zaman Yanıtları; Durum Geçici Matris ve Laplace Dönüşüm Metodları; Kontrol edilebilirlik ve Gözlemlenebilirlik; Lyapunov Kararlılık Analizi; Durum Uzay Kontrolörü Tasarımı; Kutup Yerleştirme Yöntemi; Ackermann Formülü; Durum Uzay Gözlemleyicisi tasarımı; Servo Sistem Tasarımı; Kuadratik Optimal Kontrol Sistemleri; Tasarım Örnekleri

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Discrete-Time Control Systems by K. Ogata, Prentice Hall, Inc.

Computer Controlled Systems  Theory and Design by K.J. Astrom and B. Wittenmark, Prentice Hall, Inc.

Digital Control  Systems by B.C. Kuo, Marcel Dekker, Inc.

Digital Kontrol Sistemleri, Kemal Sarıoğlu, Sistem Yayıncılık, 1992

 

Olasılık (3+0) 3:

Olasılık ve istatistik ile ilgili temel kavramlar. Rassal değişkenler ve özel fonksiyonları. Dağılım ve yoğunluk fonksiyonları. Çok değişkenli dağılımlar ve yoğunlukları. Bağımsız rassal değişkenler. Korelasyon istatistiğinin mühendislik sistemlerine uygulanması.

Ders Kitabı:

Semra Oral Erbaş, Olasılık ve İstatistik, Gazi Yayınevi, 2007

Yardımcı Ders Kitapları:

Probability and Random Processes With Applications to Signal Processing, Henry Stark and John W. Woods, Prentice Hall, 2002

 

Elektrik Makinaları I (3+2) 4:

Asenkron makine tasarımı: tasarım temelleri, ebat belirlemesi, oluk sayısı seçimi, sargılar, parametre hesaplamaları. Senkron makine tasarımı; ebat belirlemesi, sargılar ve parametre hesaplaması. Senkron ve asenkron makinelerin optimum tasarımı.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Slemon, G.R., Straughen, A., Electric Machines, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1982

Ryff, Peter F., Electric Machinery, Prentice Hall, 1988

Stephen J. Chapman, Türkçe’ye çeviri Prof. Dr. Erhan Akın, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Orhan, Elektrik Makinalarının Temelleri, Çağlayan Kitabevi, Beyoğlu, İstanbul, 2007

 

Mühendislik Ekonomisi (2+0) 2:

Mühendislik Ekonomisine Giriş ve Genel Tanımlar, Maliyet Kavramları ve Analizleri, Para-Zaman İlişkileri ve Nakit Akımlarının Karşılaştırılması, Proje Tutarının Hesaplanması, Projeye Ait Nakit Girişlerinin Hesaplanması, Amortismanlar ve Vergiler, Değerleme Metotları, Yenileme Yatırımları, Yatırım Projelerinde Kuruluş Yerinin Belirlenmesi, Enflasyonun Yatırım Projelerine Etkileri, Projelerin Milli Ekonomi Açısından İncelenmesi

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Toplam Kalite Yönetimi (2+0) 2:

Toplam Kalitenin Yönetimi’nin tanımı ve temel unsurları, tarihsel gelişimi, kalite ve kültür, TKY ile ilgili temel kavramlar, kaliteyi etkileyen etmenler, sanayide kalite, TKY’nde planlama, kalite planlama teknikleri, kalite sisteminin kurulması, kalite örgüt yapısı, TKY’nde kontrol, kalite maliyetleri.

Ders Kitabı:

Ders Notları

 

Teknik Seçmeli I (2+0) 2:

Aşağıda ismi ve içeriği verilen derslerden birisi öğrenci tarafından seçilir.

Dersler: Aydınlatma Tekniği, Mikrodalga, Yüksek Gerilim Tekniği, Yol Aydınlatma Tekniği.

 

Aydınlatma Tekniği (2+0) 2:

 Işık teorileri. Göz, görüm duyarlılığı ve görme çeşitleri. Işık yansıtma yutma ve geçirme olayları. Aydınlatma terimlerinin tanımı. Aydınlatma çeşitleri. İç aydınlatma sistemleri ve hesapları. Aydınlatma ön (Avan) projesi hazırlanma esasları. Sorti, linye, kolon ve ana kolon hatlarının teşkili. Tatbikat projesi hazırlanma esasları. Yol aydınlatmasına giriş. İç tesisatta düşük güç katsayısını düzeltme usulleri, gerilim düşüm hesapları. Dış aydınlatma hesapları.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Mikrodalga (2+0) 2:

Elektromanyetik dalga teorisinin kısa tekrarı. Transmisyon hatlarının frekans ve zaman domeni analizi. Dikdörtgen ve dairesel kesitli dalga kılavuzları. Mikrodalga sistemlerinin eşdeğer devre analizi. Pasif ve aktif mikrodalga devre elemanları. Empedans dönüşümü ve empedans uyumu teknikleri. Mikroşerit düzenler.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Yüksek Gerilim Tekniği (2+0) 2:

Gazlarda akım gerilim karakteristiği. Katotlardan elektron emisyonu. İyonizasyon ve iyonizasyona zıt olaylar. Townsend ve streamer delinme mekanizmaları. Elektronegatif gazlarda delinme mekanizmaları. Yıldırım deşarjları. Korona deşarjları. Sıvı ve katı yalıtkanlarda delinme mekanizmaları. AC, DC ve darbe gerilimlerinin üretilmesi ve ölçülmesi.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Yol Aydınlatma Tekniği (2+0) 2:

Yol aydınlatmasının temel kavramları. Yol aydınlatmasında kullanılan ışık kaynakları ve armatürler. Yol aydınlatmasının kalitesini belirleyen büyüklükler. Yol aydınlatmasının projelendirilmesi. Yol aydınlatma hesapları. Yol aydınlatma tesislerinin beslenmesi. Tünel aydınlatması ve örnekler.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Teknik Seçmeli II (2+0) 2:

Aşağıda ismi ve içeriği verilen derslerden birisi öğrenci tarafından seçilir.

Dersler: Sürücü Sistemleri, Özel Elektrik Makinaları, Bilgisayar Destekli Tasarım.

 

Sürücü Sistemleri (2+0) 2: DC motorlarda hız denetim yöntemleri ve uygulamaları. Dört kadranda çalışma. Asenkron motor hız denetim yöntemleri ve uygulamaları: gerilimle ayarlamasıyla hız denetimi, frekansla hız denetimi, sabit akıyla hız denetimi, rotor direnciyle hız denetimi. Evirgeçler ve Darbe Genişlik Modülasyonu teknikleri. Kademeli motorların çalışma ilkeleri. Relüktans motorların çalışma ilkeleri.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Özel Elektrik Makinaları (2+0) 2:

Elektromanyetik devreler. Elektromekanik enerji dönüşümü. Tek fazlı ve üç fazlı transformatörler. Doğru akım motor ve generatörleri: çalışma ilkeleri, hız denetimi. Döner manyetik alan ve üç fazlı sargılar. Asenkron makineler: çalışma ilkeleri, eşdeğer devre, hız denetimi. Senkron makineler: eşdeğer devre, durum karakteristikleri, senkronizasyon. Özel elektrik makineleri.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Bilgisayar Destekli Tasarım (2+0) 2:

Bu dersin amacı, öğrencilerin bilgisayar destekli 2B çizim ve 3B modelleme ve mühendislik modellerini oluşturma becerisi kazandırmak, bilgisayar destekli teknik resim esasları ve paket programlar kullanarak çizim ve modelleme metotlarını öğretmek, montajda parçaları nasıl dizayn edecekleri ve ilişkilendirecekleri ve bilgisayar ortamında montaj resimleri çizme ve 2B teknik resimlerin ve katı modellerin çıktılarını alma becerisi kazandırmak.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Teknik Seçmeli III (2+0) 2:

Aşağıda ismi ve içeriği verilen derslerden birisi öğrenci tarafından seçilir.

Dersler: Güç Sistemlerinde Koruma, Enerji Dağıtımı, Elektrik Makinalarının Tasarımı, Elektrik Makinalarının Dinamiği.

 

Güç Sistemlerinde Koruma (2+0) 2:

Hatalar ve hata tipleri. Temel kavramlar. Koruma sistemlerine giriş. Akım ve gerilim transformatörleri. Aşırı akım, diferansiyel ve empedans koruma sistemleri. Transformatör, generatör ve hat korumaları.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Enerji Dağıtımı (2+0) 2:

Orta gerilim hatları ve şebekeleri. Normlaştırılmış gerilim kademeleri ve ekonomik işletme geriliminin tayini. Dağıtım hatlarında hat iletken kesitinin ısınma ve mukavemet esasına göre tayini. Hat arızaları. Boyuna ve enine gerilim düşümü hesabı. Hat iletken kesitinin kısa devre akımına göre hesabı. Ekonomik hat iletken kesitinin tayin usulleri. Çift taraftan beslenen hatlarda güç kompanzasyonu ve kesit hesapları. Enerji kaybı hesapları.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Elektrik Makinalarının Tasarımı (2+0) 2:

Asenkron makine tasarımı: tasarım temelleri, ebat belirlemesi, oluk sayısı seçimi, sargılar, parametre hesaplamaları. Senkron makine tasarımı; ebat belirlemesi, sargılar ve parametre hesaplaması. Senkron ve asenkron makinelerin optimum tasarımı.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Elektrik Makinalarının Dinamiği (2+0) 2:

Giriş. Doğru akım makinelerinin dinamik davranışı: matematik ve devre modelleri, transfer fonksiyonları ve blok gösterimleri, dinamik cevapları. Senkron makineler: (d-q-0) eksen takımında matematiksel modeller, birime indirgenmiş büyüklükler, sayısal benzetişim. Asenkron makineler: farklı referans eksen takımında matematiksel modeller, birime indirgenmiş büyüklüler, sayısal benzetişim.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

 

VI. YARIYIL

 

Mantık Devreleri ve Tasarımı (3+0) 3:

İkili sistemler. Kodlar. Bool Cebri. Sayısal Mantık Kapıları. Fonksiyonlarının sadeleştirilmesi. Birleşimsel Mantık. Ardışıl Eşzamanlı Mantık. Sayıcılar.

Ders Kitabı:

Sayısal Elektronik, Hüseyin EKİZ, Değişim Yayınları, 2001

Yardımcı Ders Kitapları:

Dijital Elektronik, Feyzi AKAR ve Mustafa YAĞIMLI, Beta Yayınları, 1999

Lojik Devre Tasarımı, Taner ARSAN ve Rifat ÇÖLKESEN, Papatya Yayıncılık, 2001

 

Kontrol Sistemleri (2+2) 3:

Temel kavramlar. Fiziksel sistemlerin modelleri: transfer fonksiyonu, blok diyagram, durum denklemleri. Kontrol sistemlerinin zaman ve frekans tanım alanlarında analizi. Kararlılık analizi. Kök-yer eğrisi. Bode ve Nyquist diyagramları. Kompanzatörler.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Discrete-Time Control Systems by K. Ogata, Prentice Hall, Inc.

Computer Controlled Systems  Theory and Design by K.J. Astrom and B. Wittenmark, Prentice Hall, Inc.

Digital Control  Systems by B.C. Kuo, Marcel Dekker, Inc.

Digital Kontrol Sistemleri, Kemal Sarıoğlu, Sistem Yayıncılık, 1992

 

Sayısal Elektronik II (2+2) 3:

Giriş. Evirici, ideal evirici, CMOS evirici. Statik kapı devreleri: NAND kapısı , NOR kapısı, kompleks kapılar, sözde NMOS kapılar, geçiş lojiği, anahtarlı lojik mimarisi. NMOS geçiş lojiği. CMOS geçiş lojiği. Ardışıl lojik devreler, ikili devrelerin sınıflandırılması, SR flip-flop devreleri, JK flip-flop devreleri, ana uydu flip-flop devreleri, D tipi flip-flop devreleri, Schmitt tetikleyicisi, osilatör devreleri. Dinamik lojik, dinamik CMOS kapılar, domino lojiği, dinamik flip-flop. Düzenli yapılar: ROM, PLA, statik ve dinamik RAM, seri bellek.

Ders Kitabı:

Sayısal Elektronik, Hüseyin EKİZ, Değişim Yayınları, 2001

Yardımcı Ders Kitapları:

Dijital Elektronik, Feyzi AKAR ve Mustafa YAĞIMLI, Beta Yayınları, 1999

Lojik Devre Tasarımı, Taner ARSAN ve Rifat ÇÖLKESEN, Papatya Yayıncılık, 2001

 

Elektrik Makinaları II (3+2) 4:

Döner manyetik alan ve üç fazlı sargılar. Asenkron makineler: çalışma ilkeleri, eşdeğer devre, hız denetimi. Senkron makineler: eşdeğer devre, durum karakteristikleri, senkronizasyon. Tek fazlı asenkron makineler. Özel elektrik makineleri.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Austin Hughes, Electric motor drives, Elsevier, 2006

Subrahmanyam, V. Electric Drives: Concepts and Applications, Mac,Graw Hill, 1994

Leonard, W., Control of Electric Drives, 2nd Edition, Springer Verlag, New York, 1997

Mohan, N., Electric Drives: An Integrative Approach, 2000

 

Mühendislik Etiği (1+0) 1:

Etik, bilim etiği, mühendislik etiği, mühendisliğe etik açıdan bakış.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Teknik Seçmeli IV (2+0) 2:

Aşağıda ismi ve içeriği verilen derslerden birisi öğrenci tarafından seçilir.

Dersler: Mikrodenetleyiciler, Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Tıp Elektroniği.

 

Mikro Denetleyiciler (2+0) 2:

Bu ders ile öğrenciye; teknik servis elemanı için gerekli olan mikrodenetleyici elemanları tanıtılarak bilgisayar ile kontrol edilebilen devreler geliştirme yeterlikleri kazandırılacaktır.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri (2+0) 2:

X-ışınlarının üretilmesi ve algılanması, X-ışınlarının görüntüleme özellikleri, iyonize olmuş radyasyonun biyolojik etkileri. Konvansiyonel X-ışın cihazları, sayısal çıkarmalı anjiyografi ve bilgisayarlı tomografinin prensipleri. Akustik yayılmanın temelleri, ultrasonik tanı metotları. Radyonüklid görüntülemenin temelleri, nükleer yayılımın üretimi ve algılanması, gama kameranın prensipleri. Manyetik rezonans görüntülemenin temelleri, MR sinyalinin üretimi ve algılanması, görüntüleme yöntemleri.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Tıp Elektroniği (2+0) 2:

İnsan vücudundaki fizyolojik sistemler, EKG ölçüm düzenleri, EMG ölçüm düzenleri, Kalbin uyarılabilirliği, Radyolojik yöntemler, Kalbin elektriksel davranışı.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Teknik Seçmeli V (2+0) 2:

Aşağıda ismi ve içeriği verilen derslerden birisi öğrenci tarafından seçilir.

Dersler: Enstrümantasyon ve Kontrol, Endüstriyel Elektronik, Elektromekanik Enerji Dönüşümü.

 

Enstrümantasyon ve Kontrol (2+0) 2:

Özel yazılım araçları ile enstrumantasyon, NI Labview programlama ortamı ve temel işlemler, Labview programlama yapısı, Grafikler, diziler, enstrumantasyon kontrolü, dalga form ölçümü, VISA ve seri iletişim, GPIB haberleşmesi, Veri toplamanın temelleri ve uygulama projesi.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Endüstriyel Elektronik (2+0) 2:

Güç dönüştürücüler: tanımlar ve sınıflamalar. Güç yarı iletken anahtarlar ve karakteristikleri. Tristörün temel karakteristikleri ve çalışması. Soğutma. Doğrultucuların çıkış ortalama geriliminin VTA yöntemiyle elde edilmesi. Doğrultucular: orta uçlu ve köprü bağlantılar, ideal ve ideal olmayan komütasyonlar, örtüşüm olayı, giriş akımın harmonikleri, çıkış gerilim harmonikleri, giriş güç faktörü. Doğal ve zorlamalı komütasyonlar. DC-DC dönüştürücüler: düşürücü ve yükseltici türleri, doluluk oranı denetimi. Evirgeçler: gerilim ve akım beslemeli evirgeçler, Darbe Genişlik Modülasyonu teknikleri. Uygulamalar.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Elektromekanik Enerji Dönüşümü (2+0) 2:

Elektrik Enerjisi mühendisliğinin tanıtılması ve bugünkü sorunları. Elektromanyetik temel yasalara ilişkin temel yasaların verilmesi. Bobinli ve Sürekli mıknatıslı manyetik devrelerdeki gelişmeler ve bu devrelerin analizi. Bir elektromekanik sistemde kuvvet ve moment kavramının verilmesi. Co-enerji kavramı. Rotoru sargısız relüktans motorun analizi. Tek ve üç fazlı transformatörler. Magnemotor kuvvet diyagramları ve döner alan kuramı. Makine Modelleri: Genelleştirilmiş makine ve ilkel makine modellerinin verilmesi.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Teknik Seçmeli VI (2+0) 2:

Aşağıda ismi ve içeriği verilen derslerden birisi öğrenci tarafından seçilir.

Dersler: Nanoteknoloji, Bilgisayarlı Kontrol, Yapay Zeka Uygulamaları.

 

Nanoteknoloji (2+0) 2:

Nanoteknolojinin gerekçeleri. Nanofiziğin temel kavramları. Yeni nano-malzemelerin tanıtımı. Nano yapılar üzerinde ölçüm teknikleri: Spektroskopi, taramalı tünel mikroskopisi, Atomik kuvvet mikroskopisi.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Bilgisayarlı Kontrol (2+0) 2:

Endüstriyel bilgisayarların yapısını ve temel özelliklerini tanıyabilme, Endüstriyel bilgisayarlarda kullanılan kartları tanıma, sistem içerisine takma ve çalıştırma becerisini kazanabilme, Ölçme ve kontrol işlemlerinin endüstriyel bilgisayar ile nasıl yapıldığını kavrayabilme, Transmitter’den alınan sinyallerin nasıl ölçülerek bilgisayara girilebileceğini kavrayabilme, Otomasyon sistemlerinde kullanılan ağları ve temel özelliklerini açıklayabilme, Ölçme ve kontrol sistemleri için network ağlarının organizasyonunu gerçekleştirebilme, Ölçme veya kontrol yaparak, bir network üzerinden uzak bir bilgisayarla haberleşmenin nasıl yapıldığını kavrayabilme.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Yapay Zeka Uygulamaları (2+0) 2:

Öğrencileri yapay zeka alanında karşılaşılan konu ve yöntemleri, ders anlatımları,problemler ve uygulamalar üzerinden karşı karşıya getirmektir.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Prof. Dr. Çetin ELMAS, Yapay Zeka Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık

 

 

VII. YARIYIL

 

Yarı İletken Teknolojisi (3+0) 3:

Yarı iletken pulların hazırlanması. Yarı iletken üzerine yalıtkan film. Fotolitografi. Katkı maddeleri ve katkılama. Mutalizasyon, ana bağlantı ve paketleme. Entegre devre elemanları ve yapım teknikleri. Ticari devrelerin entegrasyonu. Yarı iletken mikro teknolojinin geleceği.

Ders Kitabı:

Ders Notları

Power Electronics: Circuits, Devices and Applications, Muhammad H. Rashid, Prentice Hall, 2003

Yardımcı Ders Kitapları:

Power Converter Circuits, W. Shepherd and L. Zhang, Marcel Dekker Inc., New York, 2004

Power Electronics: Converters, Applications, and Design, N. Mohan, T.M. Undeland and W.P. Robbins, John Wiley, 2002

 

Tasarım ve Uygulama Projesi I (2+2) 3:

Öğrencinin danışmanı ile birlikte maden işletme veya cevher hazırlama ana bilim dallarında birinde ilgi duyduğu bir konuda yapacağı teorik veya deneysel çalışmadır.

Ders Kitabı:

Ders Notları

 

Teknik Seçmeli VII (2+0) 2:

Aşağıda ismi ve içeriği verilen derslerden birisi öğrenci tarafından seçilir.

Dersler: İşaretler ve Sistemler, Mesleki Yabancı Dil I.

 

İşaretler ve Sistemler (2+0) 2:

Sinyal ve sistemlerin sınıflandırılması; analog, sayısal, tek, çift, ayrık, sürekli, periyodik, enerji ve güç sinyalleri, birim basamak, birim dürtü, karmaşık üstel, bellekli ve belleksiz sistemler, nedensellik, doğrusallık. Kararlılık, zamanla değişmezlik, geri beslemeli sistemler, örnek problemler. Sürekli zamanda konvolüsyon integrali, özellikleri, basamak cevabı, DZD sistemlerin özellikleri, öz fonksiyonlar. Türevsel denklemlerle tanımlanan sistemler, özellikler, ayrık zamanda konvolüsyon toplamı, özellikler. Fark denklemleriyle tanımlanan sistemler, tekrarlı çözüm, dürtü cevabı, örnek problemler. Laplace dönüşümü, yakınsama bölgesi, kutup ve sıfır kavramı, YB özellikleri, bazı sinyallerin laplace dönüşümleri. Laplace dönüşümünün özellikleri, ters laplace dönüşümü, tablo kullanımı, kısmi kesirlere açılım. z-dönüşümü ve ayrık zamanlı sistemler, yakınsama bölgesi ve özellikleri, bazı işaretlerin z-dönüşümleri. Ters z-dönüşümü, tablo kullanımı, güç serisi açılımı, kısmi kesirlere açılım, sistem fonksiyonları, örnekler. Periyodik sinyallerin fourier serisi, fourier dönüşümü, fourier dönüşümü ile laplace dönüşümü ilişkisi. Fourier dönüşümü özellikleri, parseval teoremi, bozulmasız iletim, süzme, filtre tipleri, bant genişliği. Kavramı. Ayrık fourier serisi, fourier dönüşümü ve özellikleri, ayrık zamanlı DZD sistemlerin frekans tepkisi. Sistemlerin örneklenmiş sürekli zamanlı sinüsoitlere tepkisi, benzetim, örnek problemler.

Ders Kitabı:

Schaum’s outlines, Sinyaller ve Sistemler, Hwei P. Hsu, Çevirenler: Veysel Silindir, Hasan Dağ ve diğerleri

Yardımcı Ders Kitapları:

S. Haykin, B.Van Veen, Signals and Systems, John Wiley & Sons, 1999, ISBN 0-471-13820-7

A.V. Oppenheim, A.S. Willsky, S.H. Nawab, Signals & Systems, Prentice-Hall, 1997, ISBN 0-13-651175-9

 

Mesleki Yabancı Dil I (2+0) 2:

Tanışma, ders işlenişi hakkında bilgi verme, öğrencilerle İngilizce olarak kendileri ifade etme yeteneğini ölçmek meslek ile ilgili İngilizce bazı konuların tartışılması. Okuma ve anlama yeteneğinin geliştirilmesi için mesleki konuları içeren Elekrik-elektronik mühendisliği ile ilgili okuma parçaları. İngilizce çeviri metodlarının kavratılması ve çeşitli uygulamalar. Conductors, insulators and semiconductors. Exercises. Use of language. Information transfer. Exercise: Mathematical symbols in electrical and electronics engineering. Guided writing; sentence building, diagram labeling, paragraph building. Reading and summarizing: superconductivity, comprehension and summarizing. Circuit elements: Exercises. Guided writing: Sentence building, paragraph building, and using diagram to illustrate passage. Reading and summarizing of Electric generation.

Ders Kitabı:

English in Electrical Engineering and Electronics Yazarı: Erich H. Gıendinning, Oxford University Press, 1985

 

Teknik Seçmeli VIII (2+0) 2:

Aşağıda ismi ve içeriği verilen derslerden birisi öğrenci tarafından seçilir.

Dersler: Güç Elektroniği, Analog Haberleşme.

 

Güç Elektroniği (2+0) 2:

Güç yarı iletken anahtarları ve karakteristikleri. Güç dönüştürücü tanımları ve sınıflama. VTA yöntemi. Orta uçlu ve köprü doğrultucuları: ideal olmayan akım aktarımı, harmonikler, giriş güç faktörü, faydalanma faktörü, sargı kullanımı ve doğrultucu transformatörlerdeki dengesizlikler. Uygulamalar.

Ders Kitabı:

Ders Notları

Power Electronics: Circuits, Devices and Applications, Muhammad H. Rashid, Prentice Hall, 2003

Yardımcı Ders Kitapları:

Power Converter Circuits, W. Shepherd and L. Zhang, Marcel Dekker Inc., New York, 2004

Power Electronics: Converters, Applications, and Design, N. Mohan, T.M. Undeland and W.P. Robbins, John Wiley, 2002

 

Analog Haberleşme (2+0) 2:

Haberleşme sistemleri ve haberleşme sistemi tasarımında göz önünde bulundurulması gereken hususlar. Sinyaller ve modülasyon. Temel band sinyal tipleri ve temel band genişliğinin evrimi. Modülasyona duyulan ihtiyaç ve modülasyon tiplerinin sınıflandırılması. Modülasyonla elde edilen avantajlar. Genlik modülasyon teorisi, türleri ve matematiksel denklemlerinin çıkartılması. Genlik modülatör ve demodülatör devreleri. Frekans modülasyon teorisi ve genel temelleri. Frekans modülasyonu türleri ve matematiksel denklemlerinin çıkartılması,avantajları ve dezavantajları. Faz modülasyonu teorisi ve genel analizi. FM ve PM’in karşılaştırılması ve PM’nin kullanıldığı yerler. Anahtarlama (Binary) modülasyonu ve kullanım alanları. Genlik ve Frekans kaydırmalı anahtarlama modülasyonu. Faz kaydırmalı anahtarlama modülasyonu ve çok seviyeli faz kaydırmalı anahtarlama.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Teknik Seçmeli IX (2+0) 2:

Aşağıda ismi ve içeriği verilen derslerden birisi öğrenci tarafından seçilir.

Dersler: Elektromagnetik Dalga Teorisi, Endüstriyel Otomasyon Sistemleri.

 

Elektromagnetik Dalga Teorisi (2+0) 2:

Maxwell denklemleri ve elektromanyetik sınır şartları. Potansiyel fonksiyonları. Fazörlerin kullanımı ve zamana göre harmonik elektromanyetizma. Kayıpsız ortamda düzlem elektromanyetik dalgalar ve enine elektromanyetik dalgalar. Düzlem dalgaların kutuplanması . Kayıplı ortamda düzlem dalgalar, Düşük kayıplı dielektrik ortam ve iyi iletken ortam. Elektromanyetik güç akışı ve Pointing teoremi, anlık ve ortalama güç yoğunlukları. Düzlem dalgaların yansıması ve kırılması (arayüzeye dik geliş). Düzlem dalgaların yansıması ve kırılması (arayüzeye eğik geliş). Emisyon ve alınganlık. Sinyaller ve spektrum. Pasif devre elemanlarının EMI özellikleri. Cihaz ve sistemlerden kaynaklanan EM gürültü. Ekranlama. Filtreleme ve topraklama. Baskıdevre seviyeli EMI. Arklanma ve ESD.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Endüstriyel Otomasyon Sistemleri (2+0) 2:

Kumanda sistemlerinin temelleri, kumanda devresi elemanları, kumanda devrelerine ilişkin genel standartlar. Programlanabilir lojik denetleyicileri (PLC), klasik kumanda sistemlerine göre üstünlükleri, yapısı, birimleri, PLC işletim sistemi, kullanıcı programının yürütülmesi. Programlama dilleri, komut kümesi ve merdiven programı ile programlama tekniği. Temel komut kümesi, zamanlayıcı, sayıcı aritmetik ve karşılaştırma fonksiyonları. Program denetim komutları. Matematik veri işleme komutları. PLC için seçim ölçütleri ve endüstriyel uygulamalar.

Ders Kitabı:

PLC ile Otomasyon, Salman Kurtulan

Yardımcı Ders Kitapları:

İleri Kumanda Teknikleri ve PLC, Recep Çetin

 

Teknik Seçmeli X (2+0) 2:

Aşağıda ismi ve içeriği verilen derslerden birisi öğrenci tarafından seçilir.

Dersler: Düşük Gerilim Güç Sistemleri, Algılayıcı ve Dönüştürücüler.

 

Düşük Gerilim Güç Sistemleri (2+0) 2:

Elektrik enerji sistemlerine giriş. Temel kavram ve elektriksel cihazlar. Tek fazlı ve üç fazlı sistemlerde güç hesapları. Güç faktörünün düzeltilmesi. Güç sistem modellemesi. Dağıtım ve taşıma sistemi kabloları. Kısa devre hesapları. Güç sistemlerinde sigortalar, kontaktörler ve kesiciler. Düşük gerilim sistemlerinde ölçüm metotları. Topraklama kavramı ve metotları. Dokunma ve adım gerilim hesaplamalarına giriş.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Grainger, J.J. & Stevenson W.D.,Jr. (1994) Power System Analysis, McGraw-Hill, Inc

 

Algılayıcı ve Dönüştürücüler (2+0) 2:

Dönüştürücüler (Transducerler), Potansiyometreler. Lineer değişkenli diferansiyel transformatörler (LVDT). Basınç dönüştürücüleri, Sıcaklık algılayıcıları. Sıcaklık algılayıcıları: Termokupl’lar. Termistörler ve resistif sıcaklık algılayıcıları. Optik pozisyon ölçümü, gerilme ölçerler. İvme ölçerler, nem ölçerler. Akışkan hızı ölçümü: Elektroakustik yöntemle elektromanyetik yöntemler. Elektromanyetik yöntemle akışkan hızı ölçümü, Boğazlı akışmetre ile ölçüm.Termistörler yardımıyla hız ölçümü.

Ders Kitabı:

Halit PASTACI, Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri, Yıldız Ü.

Yardımcı Ders Kitapları:

Ölçme Tekniği - Sefa Akpınar, K.T.Ü.

Ölçme Tekniği - Hasan ÖNAL, İ.T.Ü.

Ölçme Tekniği: Telemetri, Transduserler, Sensörler - Shinichi Yonemura, Jıca

 

Teknik Seçmeli XI (2+0) 2:

Aşağıda ismi ve içeriği verilen derslerden birisi öğrenci tarafından seçilir.

Dersler: Uydu Haberleşmesi, Yeni Haberleşme Teknolojileri.

 

Uydu Haberleşmesi (2+0) 2:

Uydu haberleşmesine giriş. Uydu ve uydu antenlerinin yapıları ve çeşitleri. LNA, LNC, LNB, transponder, ayak izi, band gibi temel kavramlar. TV uyduları, GPS uyduları, özel uydular. Uydu yörüngeleri, uydu yer istasyonları. Devre anahtarlamalı servisler, paket anahtarlı servisler. Modülasyon teknikleri, kod bölümlemeli çoğullama. MPEG Dağıtım santralleri. Diseq-C anahtar, kablo çeşitleri. Data yayını, ses yayını. VSAT-hareketli haberleşme sistemleri. Uydu sistemlerinde yazılım teknikleri. Modelleme ve simülasyon. Geleceğe yönelik gelişmeler ve uygulamalar.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Yeni Haberleşme Teknolojileri (2+0) 2:

Yeni haberleşme teknolojileri. Kablosuz ve gezgin haberleşmenin prensipleri. Gezgin radyo kanalların yayılım karakteristikleri, çokyollu yayılımın kaynakları. Çokyollu sönümlenme, büyük ve küçük ölçekli sönümlenme. Küçük ölçekli sönümlenme çeşitleri. Sönümlü kanal etkisini azaltma yöntemleri, çoktaşıyıcılı iletim. Yayılı spektrum haberleşmesi, Hücresel haberleşmenin prensipleri, el değiştirme, gezgin haberleşmede kullanılan hücre tipleri. Gezgin haberleşme sistemlerin gelişimi. Güncel gezgin haberleşme teknolojilerinin tanıtımı (GSM 900, GSM 1800, HSCSD, GPRS, EDGE). 3. nesil gezgin haberleşme sistemleri (UMTS ve CDMA 2000 sürümleri).

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Teknik Olmayan Seçmeli III (2+0) 2:

Aşağıda ismi ve içeriği verilen derslerden birisi öğrenci tarafından seçilir.

Dersler: Araştırma ve Rapor Hazırlama Teknikleri, İletişim, İşletme Yöntemi.

 

Araştırma ve Rapor Hazırlama Teknikleri (2+0) 2:

Araştırma ve araştırma türleri, proje seçimi, veri toplama teknikleri, kütüphane araştırması,internette araştırma,kaynakların derlenmesi, rapor yazma, raporun kısımlarıve formatı,referans çeşitleri, referans verme ve listeleme, deneysel sonuçların tablo ve grafik olarak gösterilmesi, alıntı yapma ve kuralları, teknik rapor örnekleri ve uygulamaları.

Ders Kitabı:

Ders Notları

 

İletişim (2+0) 2:

Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

Ders Kitabı:

Ders Notları

 

İşletme Yöntemi (2+0) 2:

İşletme ve kuruluşların; kuruluşundan finansmanına, idaresinden organizasyonuna, amortismanından tüm gelir ve gider kalemlerine kadar olan konuları içine alan ve bir işletmede mevcut olan hareketlere mühendis gözüyle nasıl bakılması ve hareket edilmesi gerektiğini açıklayan, mühendislerin sorumluluk alanları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak.

Ders Kitabı:

Ders Notları

 

 

VIII. YARIYIL

 

Programlanabilir Denetleyiciler (3+2) 4:

Bu derste PLC’yi ladder diyagram ve fonksiyon blokları ile programlama ve dokunmatik panel programlama yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ders Kitabı:

PLC ile Otomasyon, Salman Kurtulan

Yardımcı Ders Kitapları:

İleri Kumanda Teknikleri ve PLC, Recep Çetin

 

Tasarım ve Uygulama Projesi II (2+2) 3:

Öğrencinin danışmanı ile birlikte maden işletme veya cevher hazırlama ana bilim dallarından birinde ilgi duyduğu bir konuda yapacağı teorik veya deneysel çalışmadır.

Ders Kitabı:

Ders Notları

 

Teknik Seçmeli XII (2+0) 2:

Aşağıda ismi ve içeriği verilen derslerden birisi öğrenci tarafından seçilir.

Dersler: Enerji İletimi ve Dağıtımı, Düşük Gerilim Güç Sistemleri.

 

Enerji İletimi ve Dağıtımı (2+0) 2:

Elektrik enerjisinin özellikleri ve enerji dağıtım sistemleri. Hat sabiteleri ve hesaplanış usulleri. Normalden farklı gerilimin cihaz ve makinelere etkisi. Hat iletken kesitlerinin tayin esasları. Bir noktadan yüklü hatlar. Enerji dağıtım şebekeleri. Noktasal yüklerle yüklü hatlar ve kesit hesabı. Yayılı yükler ve güç yoğunlukları. Toplu ve yayılı yüklerle çalışan hatlarda kesit hesabı. Transformatör yerlerinin tayini ve güçlerinin hesabı. Direkler, tepe kuvvetlerinin bulunması ve tiplerinin tespiti. Alçak gerilimli enerji dağıtım projesinin hazırlanma esasları.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Enerji İletimi, Hüseyin Çakır, Birsen Yayınevi, 1989

Elektrikle Enerji Dağıtımı ve Projesi, K. Uçku, Tisa Matbacılık, Ankara

Protective Relaying Principles and Applications, J.L. Blackburn, Marcel Dekker Inc., 1998

Protection of Industrial Power Systems, T. Dories, Pergamon Press, 1988

 

Düşük Gerilim Güç Sistemleri (2+0) 2:

Elektrik enerji sistemlerine giriş. Temel kavram ve elektriksel cihazlar. Tek fazlı ve üç fazlı sistemlerde güç hesapları. Güç faktörünün düzeltilmesi. Güç sistem modellemesi. Dağıtım ve taşıma sistemi kabloları. Kısa devre hesapları. Güç sistemlerinde sigortalar, kontaktörler ve kesiciler. Düşük gerilim sistemlerinde ölçüm metotları. Topraklama kavramı ve metotları. Dokunma ve adım gerilim hesaplamalarına giriş.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları :

Grainger, J.J. & Stevenson W.D.,Jr. (1994) Power System Analysis, McGraw-Hill, Inc

 

Teknik Seçmeli XIII (2+0) 2:

Aşağıda ismi ve içeriği verilen derslerden birisi öğrenci tarafından seçilir.

Dersler: Mikrobilgisayarlı Sistem Tasarımı, Mesleki Yabancı Dil II.

 

Mikrobilgisayarlı Sistem Tasarımı (2+0) 2:

Mikroişlemci/mikrodenetçi farkı. Temel mikrodenetçi mimarileri. Program hafızasının yapısı. Veri hafızasının yapısı. Temel G/Ç portu yapıları. Sayıcı/zamanlayıcı modülleri. Kesme mekanizması. Çeşitli uygulamalar ve örnek tasarımlar.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Mesleki Yabancı Dil II (2+0) 2:

Elekrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili okuma parçaları. İleri seviyede İngilizce dilbilgisi kalıplarını içeren konular. Yazma ve konuşma yeteğinin geliştirilmesi için anlatılan okuma parçalarıyla ilgili tartışma ve yazma alıştırmaları. Meslek ile ilgili İngilizce bazı konuların tartışılması. The DC motor meaning from context, completing a diagram, describing position. Information transfer: reading diagram, making compound nominal groups and describing a diagram. Use of language. Exercises: writing impersonal instructions, writing instructions for testing a dc motor. Guided writing: sentence building, diagram labeling, diagram building and using the diagram to illustrate the passage. Reading and note taking. Semiconductor diodes. Exercise: meaning from context, recognizing rephrasing, describing diode characteristics. Guided writing: writing explanations stages. Reading and summarizing: reading for specific information, recognizing rephrasing and summarizing. Guided writing: Interpreting a diagram. Describing a diagram. Reading and note taking.

Ders Kitabı:

English in Electrical Engineering and Electronics Yazarı: Erich H. Gıendinning, Oxford University Press, 1985

 

Teknik Seçmeli XIV (2+0) 2:

Aşağıda ismi ve içeriği verilen derslerden birisi öğrenci tarafından seçilir.

Dersler: Bulanık Mantık, Robotik.

 

Bulanık Mantık (2+0) 2:

Bulanık mantık kavramı, bulanık matematiği, bulanık mantık kontrol uygulaması, bulanık mantık kontrol ile diğer kontrol uygulamalarının değerlendirilmesi, yapay sinir ağları ve bulanık mantık sinir ağları.

Ders Kitabı:

Ders notları

Bulanık Mantık ve Modelleme İlkeleri, Zekai Şen

 

Robotik (2+0) 2:

Makine ve mekatronik elemanları, sistemlerin yorulma ve ömürleri, akıllı makineler ve bunların parçaları, endüstriyel robotlar ve gelişimleri, manipulatör kinematiği, ters kinematik, robot hareketlendiricileri, robot algılayıcıları, ana kontrol kavramları, robot hareketleri, geri besleme, robotların noktalar arası hareketi, devamlı haraket ve kontrolü, robot uygulamaları.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Teknik Seçmeli XV (2+0) 2:

Aşağıda ismi ve içeriği verilen derslerden birisi öğrenci tarafından seçilir.

Dersler: Elektrik Makinalarının Tasarımı, Sargı Teknikleri.

 

Elektrik Makinalarının Tasarımı (2+0) 2:

Elektrik Mühendisliği malzemeleri. Elektrik makinalarının ısınması ve soğutulması. Makina tasarımının genel konseptleri ve sınırları. Transformatör tasarımı. Doğru akım makinalarının tasarımı. İndüksiyon motor tasarımı. Daimi mıknatıslı motorlar. Elektrik makinalarının bilgisayar destekli tasarımı.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Austin Hughes, Electric motor drives, Elsevier, 2006

Subrahmanyam, V. Electric Drives: Concepts and Applications, Mac,Graw Hill, 1994

Leonard, W., Control of Electric Drives, 2nd Edition, Springer Verlag, New York, 1997

Mohan, N., Electric Drives: An Integrative Approach, 2000

 

Sargı Teknikleri (2+0) 2:

Elektrik Makinelerinin etiket bilgileri; akım, gerilim, güç, güç katsayısı, kutup sayısı, devir sayısı, bağlantı tipi, koruma sınıfı, manyetizma, transformatör teorisi, transformatör (bir fazlı, üç fazlı, oto ve özel) nüve çeşitleri, sargı çeşitleri ve sarımı, DA makineleri teorisi, endüvi ve endüktör nüve yapıları, sargı çeşitleri ve sarımı. AA generatör ve motor teorisi, stator ve rotor nüve yapıları, bir fazlı ve üç fazlı sargı çeşitleri ve sarımı, Montaj karakteristikleri, arıza bulma teknikleri ve elektrik makinelerinin bakım ve onarımı.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Teknik Seçmeli XVI (2+0) 2:

Aşağıda ismi ve içeriği verilen derslerden birisi öğrenci tarafından seçilir.

Dersler: Sürücü Düzenekleri, Uzaktan Algılama, Entegre Devre Tasarımı.

 

Sürücü Düzenekleri (2+0) 2:

Sürücü sistemlerinin mekaniği. Doğrusal ve dairesel hareket. Kuvvet, moment, iş, güç, enerji, kütle, kütlesel atalet ve sürtünme. Mekanik bağlantılar. İş makinelerinin ve elektrik motorlarının belli başlı hız-moment karakteristikleri. Motor sürücü sisteminin genel hareket denklemi. Elektrik motorunda frenleme ve frenleme çeşitleri. Dört bölgeli çalışma. Elektrik motorunun ısı denklemi. Motor seçimi kriterleri. DC motor sürücü devreleri. PWM kontrol teknikleri. İnverter beslemeli AC motor sürücü devreleri. Senkron, fırçasız DC ve anahtarlamalı relüktans motor sürücü devreleri. Motor sürücü seçimi. Açık çevrim ve kapalı çevrimli sistemler.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Austin Hughes, Electric motor drives, Elsevier, 2006

Subrahmanyam, V. Electric Drives: Concepts and Applications, Mac,Graw Hill, 1994

Leonard, W., Control of Electric Drives, 2nd Edition, Springer Verlag, New York, 1997

Mohan, N., Electric Drives: An Integrative Approach, 2000

 

Uzaktan Algılama (2+0) 2:

Temel Tanım ve Kavramlar, Uzaktan Algılamanının Uygulama Alanları, Elektromanyetik Spektrum, Işın Kaynakları, Elektromanyetik Işınlar, Enerji–Nesne İlişkisi, Algılama Sistemleri, Fotoğrafik Sistemler, Optik Sistemler, Mikrodalga Sistemleri, Uydu Sistemleri, Uydu Yörüngeleri.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Entegre Devre Tasarımı (2+0) 2:

Temel tümdevre yapı blokları; Akım aynası, akım kaynakları, voltaj kaynakları ve DC seviye kaydırıcı devreler. Emiter kuplajlı fark kuvvetlendiricilerinin incelenmesi. Tümdevrelerde kazanç ve çıkış katları, aktif yükler. Tümdevrelerde gürültü. Tümdevre tasarımında bilgisayar benzetim programlarının kullanımı.

Ders Kitabı:

Ders notları

 

Teknik Seçmeli XVII (2+0) 2:

Aşağıda ismi ve içeriği verilen derslerden birisi öğrenci tarafından seçilir.

Dersler: İleri Elektrik Makinaları, Fiber Optik Haberleşme Sistemleri, Radyo-TV Mühendisliği.

 

İleri Elektrik Makinaları (2+0) 2:

Tek fazlı indüksiyon motorları, yapısal özellikleri ve çalışma esasları, Çift Alan Teorisi, tek fazlı motorun karakteristikleri ve eşdeğer devre modelleri. Adım motorları ve sürme devreleri. DC ve AC servo motorlar. Özel tip motorlar; relüktans, histerezis, lineer motorlar.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Martin Clifford, Modern Electric / Electronic Motors, Prentice Hall

Güngör Bal, Özel Elektrik Makinaları, Gazi Üniversitesi, Ankara, 1997

 

Fiber Optik Haberleşme Sistemleri (2+0) 2:

Fiber optiklerin önemi, avantajları ve dezavantajları. Fiber optik dalga klavuzları. Fiber optiklerin iletim karakteristikleri. Fiber materyaller ve özellikleri. Fiber optik coupling ve konnektörler. Fiber optik kayıpları. Fiber optik haberleşme sistemleri.

Ders kitabı:

Ders notları

 

Radyo-TV Mühendisliği (2+0) 2:

Radyo alıcıları. Süperheterodin radyo alıcıları. Hayal frekansı ve eliminasyonu. Stereo radyo alıcıları: kodlama, kod çözme. Televizyon tekniğine giriş, görüntünün elektriksel işarete dönüştürülmesi, video işareti, video işaretinin analizi, renkli resmin kodlanması, NTSC, PAL ve SECAM sistemler, yarı iletken kameralar, gösterme elemanları, sayısal görüntü sıkıştırma standardları, sayısal ses kodlaması ve iletimi, sayısal televizyon yayını, sayısal yayında görüntü formatları: HDTV ve SDTV, sayısal TV işaretlerinin çoğullanması, şifreleme ve kısıtlı kullanım sistemleri, sayısal görüntünün iletimi ve iletim protokolleri, televizyon alıcıları.

Ders Kitabı:

Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:

Digital Televizyon, Avni Morgül

Televizyon Tekniği, Avni Morgül, Adnan Ataman

Standard Handbook of Video and Television Engineering, J. Whitaker & B. K. Benson, 4th Ed., Mc Graw-Hill, 2003

İletişim Kuramı, Haluk Derin, Murat Aşkar, ODTÜ yayınları